Uroczystość MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

 

Dzisiaj w naszym kościele filialnym przeżywamy uroczystość odpustową.

 

 

 

 

1

 

 12

 

 

Sumę odpustową za parafian odprawił Ksiądz Jerzy Wybraniec - emeryt.

 

 

 

2

 
   

8a

 

 

Ksiądz Proboszcz również odprawiał w koncelebrze Mszę w drugiej intencji.

 

Nasz parafialny chór,  pod przewodnictwem Pani Joasi  jak zwykle przygotował na tę uroczystość kilka fajnych kawałków...😉

 

 

3

 

 

 4    5

 

 

Podglądnęliśmy u śpiewającej Pani Agnieszki- co tam śpiewali:

6

 

Po Mszy Świętej uczestniczyliśmy w uroczystej procesji

 

 

9  

10

 

Na koniec zaśpiewaliśmy uroczyste TE DEUM, a Ksiądz Jerzy udzielił nam błogosławieństwa.

 

11

 

 

 

Drugą część uroczystości obchodziliśmy w naszych grotowickich domach,

 

 

w których oprócz gości z ukraina

 

były kluski, kotlety i rolady....emotek jeść

 

 

 

 

Świętować, uświęcać, poświęcać? Co to znaczy? Po co i dla kogo ma służyć to świętowanie?

1. Uwielbienie Boga, Jego dzieł stworzenia i Jego zbawczych czynów
Trzecie przykazanie Dekalogu przypomina o świętości szabatu: "Dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym Panu" (Wj 31,15). Pismo święte wspomina przy tym o dziele stworzenia: "W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty" (Wj 20, 11).
Pismo święte objawia ponadto w dniu Pańskim pamiątkę wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej: "Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu" (Pwt 5,15).
Bóg powierzył Izraelowi szabat, by go przestrzegał na znak nierozerwalne-go przymierza. Szabat należy do Pana, jest poświęcony uwielbieniu Boga, Jego dzieł stwo-rzenia i Jego zbawczych czynów na rzecz Izraela.

2. Wzór działania ludzkiego – „odpocząć i wytchnąć”

Działanie Boga jest wzorem działania ludzkiego. Jeśli Bóg "odpoczął i wytchnął" w siódmym dniu (Wj 31,17), człowiek również powinien "zaprzestać pracy" i pozwolić in-nym - zwłaszcza ubogim - "odetchnąć" (Wj 23,12). Szabat nakazuje przerwać codzienne prace i pozwala odpocząć. Jest dniem sprzeciwienia się niewolnictwu pracy i ubóstwieniu pieniądza.

3. Szabat został ustanowiony dla człowieka

Ewangelia przytacza wiele sytuacji, gdy oskarżano Jezusa o naruszenie prawa szabatu. Jednak Jezus nigdy nie narusza świętości tego dnia. Wyjaśnia autorytatywnie jego auten-tyczne znaczenie: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu" (Mk 2, 27). Powodowany współczuciem Chrystus uznaje za dozwolone "w szabat uczynić coś dobrego (aniżeli) coś złego... życie ocalić (aniżeli) zabić". Szabat jest dniem Pana... miłosierdzia i czci Boga. "Syn Człowieczy jest panem szabatu" (Mk 2, 28).

4. Dzień Zmartwychwstania: nowe stworzenie

Jezus zmartwychwstał "pierwszego dnia tygodnia" (Mt 28,1; Mk 16, 2; Łk 24,1; J 20, I). Jako "dzień pierwszy" dzień Zmartwychwstania Chrystusa przypomina o pierwszym stworzeniu. Jako "dzień ósmy", który następuje po szabacie, oznacza nowe stworzenie za-początkowane wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześcijan pierw-szym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim (hé Kyriaké heméra, dies dominica), niedzielą.

Wnioski:

1. Święcić dzień święty to wspominać dzieło stworzenia przez Boga i Jego dzieło zbawienia, jakim było przede wszystkim wyzwolenie z niewoli. Jest poświęcony uwielbieniu Boga.

2. Jeżeli Pan Bóg po dziele stworzenia "odpoczął i wytchnął" to człowiek również wezwany jest do odpoczynku.

3. Świętowanie to „korzyść” dla nas, a nie „łaska” okazywana Panu Bogu.

4. Zmartwychwstanie Chrystusa, które następuje po szabacie, oznacza nowe stworzenie. Zmartwychwstanie Jezusa jest początkiem naszego zmartwychwstania, nowego życia.

 

 

Na podstawie KKK 2168-2174 opracowała Gabriela Seifert-Knopik

Kult Bożego miłosierdzia, objawionego św. Faustynie Kowalskiej, najkrócej mówiąc, przejawia się w następujących formach pobożności i uczynkach miłosierdzia:


1. Cześć obrazu Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”

 

jezu_ufam_tobie.jpg


Obraz ten przedstawia Pana Jezusa, jakiego ujrzała święta Faustyna podczas wizji 22 lutego 1931 r. w celi płockiego klasztoru: ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa,
a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (Dz. 47). „Te dwa promienie, które wychodziły z Serca Jezusowego, okrywały naszą kaplicę i infirmerię, a potem całe miasto i rozeszły się na świat cały” (Dzienniczek św. Faustyny, dalej będzie używany skrót: Dz. 87). „Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić jej będę jako swej chwały” (Dz. 48).

OBRAZ TEN JEST OBECNIE NIEMAL W KAŻDYM KOSCIELE, W KAŻDYM DOMU, TAKŻE ZA GRANICĄ!

 

2. Święto Miłosierdzia, obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy

Po raz pierwszy o ustanowieniu święta Miłosierdzia Bożego mówił Pan Jezus do s. Faustyny
w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” (Dz. 49). Jezus obiecał, że kto w dniu tym przystąpi do Eucharystii – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (por. Dz. 300). „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (…) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699).

WŁAŚNIE OBCHODZIMY TEN CZAS, MOŻEMY UZYSKAĆ CAŁKOWITE DAROWANIE WIN I KAR, ZACZĄĆ JAKBY WSZYSTKO OD NOWA, JAK PO CHRZCIE ŚW.!

 

3. Koronka do miłosierdzia Bożego

Chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego” – zapewnia Pan Jezus. „Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą Moją (Dz. 1731).

W NASZYM KOSCIELE PARAFIALNYM JEST ODMAWIANA W DNI POWSZEDNIE PRZED WIECZORNĄ MSZĄ ŚW. WIELE OSÓB ODMAWIA JĄ PRYWATNIE NA PACIORKACH ZWYKŁEGO RÓŻAŃCA.

 

4. Modlitwa w godzinie miłosierdzia (w chwili konania Jezusa na krzyżu o godz. 15.00)

„Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy (…) W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość” (Dz. 1572).

W PIĄTKI O GODZINIE 15:00 W NASZYM KOSCIELE JEST WYSTAWIONY NAJŚWIETSZY SAKRAMENT, ODMAWIANA JEST KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, DO16:00 TRWA ADORACJA I OKAZJA DO SAKRAMENTU POJEDNANIA I POKUTY. MOŻNA TAKŻE PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚW.!

5. Szerzenie czci Bożego miłosierdzia, czyli uczynki miłosierdzia

Tych, którzy szerzą cześć Bożego miłosierdzia „osłaniam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem” – zapewnia Jezus. Istotą kultu miłosierdzia Bożego jest postawa chrześcijańskiej ufności względem Pana Boga i czynnej miłości wobec bliźnich. Uczynki miłosierdzia, to dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach ciała i duszy.

OKAZJI DO UCZYNKÓW MIŁOSIERDZIA DZIŚ NIE BRAKUJE. PRZYPOMNĘ SOBIE 7 UCZYNKÓW MIŁOSIERDZIA CO DO CIAŁA I CO DO DUSZY! JAKI DZIŚ UDAŁO MI SIĘ DOKONAĆ?

Opracowała: Gabriela Seifert-Knopik

Mini katecheza o wydarzeniach wielkanocnych w pytaniach (dla całej rodziny) – wersja rozszerzona

Zachęcamy całe Rodziny do rozwiązania naszego testu .

Pytania zostały zaczerpnięte z teczki pomocy dla kl. 2 szkoły ponadpodstawowej. Ale wcale nie są takie łatwe.

Będą nagrody za poprawne rozwiązanie !!!

 

Ostatnia Wieczerza

1. Z  okazji jakiego żydowskiego święta Pan Jezus spożywał z  uczniami Ostatnią Wieczerzę?

2. Kogo mieli spotkać w mieście uczniowie, którym Pan Jezus polecił przygotowanie Paschy?

3. W jaki sposób Pan Jezus wyjawił, kto go zdradzi?

4. Podaj imię człowieka, który zdradził Pana Jezusa.

5. W jakim dniu tygodnia Pan Jezus spożywał Ostatnią Wieczerzę?

6. Podaj słowa, które Pan Jezus wypowiadał, trzymając w ręku chleb.

7. Podaj słowa, które Pan Jezus wypowiadał nad kielichem wina.

8. Podaj słowa, którymi Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa.

9. Jakie sakramenty zostały ustanowione podczas Ostatniej Wieczerzy?

10. Podaj nowe przykazanie miłości, jakie przekazał uczniom Pan Jezus.

11. O jakim ptaku mówił Pan Jezus przed męką? Modlitwa w Ogrójcu

12. Jak nazywa się ogród, w którym modlił się Pan Jezus? (podaj dwie nazwy)

13. Na którego z proroków powołał się Pan Jezus, gdy powiedział: „Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada”?

14. Na jaką odległość odszedł Pan Jezus od apostołów w Ogrójcu?

15. Którzy uczniowie byli najbliżej Pan Jezusa podczas Jego modlitwy w ogrodzie Oliwnym?

16. Podaj słowa, którymi Pan Jezus modlił się w Ogrójcu.

17. Kto umacniał Pana Jezusa podczas modlitwy?

18. Który z apostołów zabrał ze sobą do Ogrójca miecz?

19. Co robili apostołowie, gdy Pan Jezus modlił się w Ogrójcu?

20. Dokończ słowa: „Czuwajcie i módlcie się, abyście...”

21. Ile razy Pan Jezus podchodził do apostołów w ogrodzie?

22. Jak uzbrojeni byli ludzie, którzy przyszli pojmać Pana Jezusa?

23. Kto uciekał z ogrodu Getsemani bez ubrania?

24. Ile zapłacono Judaszowi za zdradę Pana Jezusa?

25. Jakim znakiem Judasz zdradził Pana Jezusa?

26. Jak nazwał Pan Jezus Judasza?

27. Który z uczniów wyciągnął miecz?

28. W jaki sposób zraniono sługę arcykapłana?

29. O jaką obronę mógłby prosić Ojca Pan Jezus, gdyby tylko chciał?

Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.